REGULAMIN


Dystans Główny - 21 km


Bieg towarzyszący:

Ruda Dycha – 10 km
Cel imprezy


1.Popularyzacja i upowszechnienie biegania jako najprostszej formy rekreacji.
2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
3. Współudział w obchodach rocznicowych poświęconych Obrońcom Mławy ’39;


Promocja Historii Miasta Mława i okolic

Organizator- Mirosław Reks
Współorganizatorzy : BODY CLUB / MOSIR - MŁAWA


II CROSS PÓŁNOCNEGO MAZOWSZA ŚLADEM ŻOŁNIERZY WRZEŚNIA '39


1. Termin i miejsce biegu
1. Bieg odbędzie się w dniu 02 września 2017 roku o godz. 11:00
2. Miejsce: Mława – tereny Leśny Nadleśnictwa Dwukoły wokół Zalewu Ruda
Dystans – 21 km – 1 okrążenie
3. Dystans – 10 km – 1 okrążenie


Start wspólny obu grup . Następnie po ok. 6 km , za I punktem odżywczym nastąpi podział grup na dystansach 21 i 10 km.
Trasy biegów bez atestów PZLA

4. Zawodnicy na start proszeni są o zgłoszenie do godziny 10:55.

Punkty odświeżania


1. Dla dystansu 21km – przewidziane 3 punkty odżywcze
Dla dystansu 10 km – 1 punkt odżywcze.
2. Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 3,5 godziny- dystans 21 km
Limit czasowy dla dystansu 10 km – 2 godziny.

3. Zawodnicy zobowiązani są posiadania numeru startowego widocznego dla organizatorów.
4. Brak numery będzie jednoznaczny z dyskwalifikacją

Zasady uczestnictwa


1. Start osób niepełnoletnich tylko za zgodą rodziców lun opiekunów prawnych.
2. Wszyscy zawodnicy startujący w Zawodach , muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów w dniu 02.09.2017 r.
Odbieranie pakietów i numerów startowych odbywać się będzie na podstawie karty zgłoszenia oraz potwierdzonej wcześniej wpłaty.
Osoby podczas weryfikacji muszą posiadać dokument tożsamości z datą urodzenia oraz zdjęciem.

PAKIET STARTOWY


1. W pakiecie startowym uczestnicy otrzymują numer startowy, a grafki do jego przypięcia i pamiątkową koszulkę techniczną, a po ukończeniu biegu pamiątkowy medal, napój, posiłek regeneracyjny
2. Organizator pakiet startowy zapewnia dla zapisów potwierdzonych płatnością do dnia 20. sierpnia 2017 r. Po tym terminie organizator nie zapewnia pakietów startowych. Podczas zapisów proszę o podanie rozmiaru koszulki w tabeli rozmiarów. Wybrana koszulka nie podlega wymianie.

Badania lekarskie


1. Podczas weryfikacji wymagany będzie własnoręczny podpis startującego na karcie zgłoszenia potwierdzający start na własną odpowiedzialność.
2. W szczególnych przypadkach wymagających badania lekarskiego decyzja lekarza lub ratownika przed i w czasie biegu jest ostateczna.

Klasyfikacje


1. Biegi będę miały charakter otwarty – OPEN . Bez podziału na kategorie wiekowe . Wyłącznie z podziałem na grupy :
- mężczyzn
- kobiety

Zasady zgłoszenia


1)Biuro Zawodów będzie otwarte 02.09.2017 od godz. 08:30 nad Zalewem Ruda Mława
2) .Zawodnicy dokonują zgłoszenia drogą elektroniczną do dnia 20.08.2016 - link do elektronicznych zapisów na stronie : mlawski-cross.pl. Zgłoszenie internetowe jest ważne po dokonaniu opłaty startowej. Formularz zgłoszeniowy w dniu 20.08.2017 r. zostanie zamknięty.
3)W czasie rejestracji Uczestnicy deklarują dystans, na którym chcą startować. Zmiana dystansu jest możliwa w nieprzekraczalnym terminie do 20 sierpnia 2017r. włącznie. Zmiany proszę zgłaszać na adres : mlawski-cross@poczta.pl

lub w biurze zawodów w dniu imprezy Mława Zalew
w godzinach 8:30 -10:25
4) Limit uczestników- 300 osób dla wszystkich biegów.
5) zawodnicy wnoszą opłatę startową – przelewem na konto bankowe:
do 20.08.2017 - 40,00 zł – dystans 21 km
do 20.08.2017 – 30 zł- dystans 10 km

Opłaty po tym terminie:

- dystans 21 km - 50 zł
- dystans 10 km- 40 zł

Opłaty w dniu zawodów:

- dystans 21 km - 60 zł
- dystans 10 km- 50 zł


BODY CLUB
06-500 MŁAWA
UL. SPORTOWA 7A
NR. KONTA BANK PKO 46 1020 1592 0000 2302 0260 3744
W tytule : Imię i Nazwisko zawodnika/ dystans/miejscowość
Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Tym samym zgłaszający uznaje, że zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb zawodów.
4) Organizator nie odpowiada za zaginięcie przelewu bankowego – wpisowego z winy banku


Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą II CROSS PÓŁNOCNEGO MAZOWSZA ŚLADEM ŻOŁNIERZY WRZEŚNIA '39
otrzymują na mecie pamiątkowe medale.
Zdobywcy miejsc I - III w BIEGU GŁÓWNYM – DYSTANS 21 KM, kategoria OPEN otrzymują pamiątkowe puchary i nagrody pieniężne w wysokości:
Mężczyźni:
I miejsce – 300,00 zł
II miejsce – 200,00 zł
III miejsce – 150,00 zł
Kobiety:
I miejsce – 300,00 zł
II miejsce – 200,00 zł
III miejsce – 150,00 zł

DYSTANS 10 KM, kategoria OPEN otrzymają pamiątkowe puchary i nagrody pieniężne w wysokości:

I miejsce – 150,00 zł
II miejsce – 100,00 zł
III miejsce – 80,00 zł
Kobiety:
I miejsce – 150,00 zł
II miejsce – 100,00 zł
III miejsce – 80,00 zł


Dekoracje zwycięzców i losowanie nagród rozpoczną się o godz.13.30- dla zawodników kończących dystans – 10 oraz 21 km.


Żywienie


- Po ukończeniu biegu na mecie zawodnicy otrzymają posiłek regeneracyjny i napoje.-

- Posiłek wydawany będzie na podstawie numeru startowego.

Finansowanie


- Koszty opłaty startowej, dojazdów oraz innych świadczeń pokrywają uczestnicy imprezy lub organizacje delegujące.


W ramach wpisowego uczestnik otrzymuje pakiet startowy:
-koszulkę tchniczną, numer startowy + agrafki
- napoje na trasie i mecie, posiłek na mecie


Zasady zachowania uczestników biegu


Uczestnicy ruszają do biegu z linii startu po sygnale podanym przez Organizatora biegów.
Zawodnicy biegną wyłącznie trasą wyznaczoną przez organizatora. W przypadku przecięcia drogi asfaltowej – bieg będzie prowadzony w ruchu otwartym przy niewielkim nasileniu przemieszczających się pojazdów mechanicznych.
Wszyscy uczestnicy biegu zobowiązani są do bezwzględnego zastosowania się do wskazań, służb porządkowych organizatora biegu oraz osób odpowiedzialnych za bieg
Każdy zawodnik zobowiązany jest do uczestnictwa stawiającego sobie rywalizację zgodną z duchem fair play .
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uczestnika nieprzestrzegającego regulaminu imprezy.
Postanowienia końcowe
Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie Zawodów.
Pisemne protesty przyjmuje Biuro Organizacyjne Zawodów
Protesty rozstrzyga Organizator – decyzje Organizatora są nieodwołalne.
Uczestników biegu obowiązuje estetyczny ubiór i obuwie sportowe.
Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe przymocowane do koszulek sportowych na piersiach. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego w części lub w całości.
Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora Półmaratonu.
Limit czasowy wynosi 3 godziny - na żądanie sędziego zawodnik jest zobowiązany opuścić trasę.
Organizator nie ubezpiecza uczestników biegu.
Szczegółowa trasa biegu dostępna będzie na stronie internetowe www.bodyclubmlawa.com

Wszelkie ewentualne zapytania prosimy kierować pod nr tel. 666 601 652 oraz
mlawski-cross@poczta.pl
Informacja dla uczestników biegów
Na podstawie art. 21 ust.1 pkt.68
Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.
o podatku dochodowym od osób fizycznych
jednorazowa wartość wygranej w dziedzinie sportu do kwoty
760,00 zł
podlega zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych.