III CROSS PÓŁNOCNEGO MAZOWSZA ŚLADEM ŻOŁNIERZY WRZEŚNIA „39” POD PATRONATEM BURMISTRZA MIASTA MŁAWA


REGULAMINCel imprezy:

Obchody 79 rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz Bitwy pod Mławą.
Promocja Wojska Polskiego w obchodach rocznicowych poświęconych Obchodom Mławy „39”.
Popularyzacja i upowszechnienie biegania jako najprostszej formy rekreacji.
Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.

Organizator:

Mirosław Reks

Współorganizatorzy:

Body Club – Andrzej Leszczyński
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie

Termin i miejsce biegu:

Bieg odbędzie się w dniu 01 września 2018 roku o godz. 11:00.
Miejscowość Ruda Zalew /k. Mławy, tereny leśne Nadleśnictwa Dwukoły. (wokół zalewu Ruda)
Biuro Półmaratonu będzie otwarte 01.09.2018 od godz. 8:30 do 10:45 nad Zalewem Ruda/k. Mławy

Dystans biegu:

Bieg główny - 21 km (1 okrążenie, obejmuje teren Rezerwatu Góry Dębowej oraz Zalewu Ruda)
Bieg na 10 km (1 okrążenie wokół Zalewu Ruda)
Start wspólny obu grup, następnie po ok. 6 km , za I punktem odżywczym nastąpi podział grup na
dystansach 21 i 10km. Trasy biegów bez atestów PZLA

Zawodnicy proszeni są o zgłoszenie się na start do godziny 10:55 .

Zasady uczestnictwa:

Zawodnicy wnoszą niższą opłatę startową – przelewem na konto bankowe: do 19.08.2018 r.
Po tym terminie nie gwarantujemy pakietów startowych.
Zawodnicy dokonują zgłoszenia drogą elektroniczną do dnia 19.08.2018 –
link do elektronicznych zapisów: tutaj
W czasie rejestracji uczestnicy deklarują dystans, na którym chcą startować.
Zmiana dystansu jest możliwa w nieprzekraczalnym terminie do 26 sierpnia włącznie.
Zmiany proszę zgłaszać na adres: mlawski-cross@poczta.pl lub w biurze zawodów
w dniu imprezy Mława Ruda Zalew w godzinach 9:00 -10.30.
Limit uczestników- 300 osób
Zawodnicy zobowiązani są posiadania numeru startowego widocznego dla sędziów oraz organizatorów.
Brak numeru będzie jednoznaczny z dyskwalifikacją zawodnika.
Zawodnicy wnoszą opłatę startową – przelewem na konto bankowe: do 31.08.2018 r.
- dystans 21 km - 45 zł
- dystans 10 km - 35 zł
Opłaty po tym terminie jak i w dniu zawodów:
- dystans – 21 km - 55 zł
- dystans – 10 km - 45 zł
Dane konta bankowego:
BODY CLUB 06-500 MŁAWA UL. SPORTOWA 7A
NR. KONTA BANK PKO 46 1020 1592 0000 2302 0260 3744
W tytule : Imię i Nazwisko zawodnika/ dystans/miejscowość
Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Tym samym zgłaszający
uznaje, że zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje się do jego
przestrzegania oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla
potrzeb półmaratonu.
Organizator nie odpowiada za zaginięcie przelewu bankowego z winy banku.

Punkty odświeżania:

Dla dystansu 21km – przewidziane są 3 punkty odżywcze, dla dystansu 10 km – 1 punkt odżywcze.
Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 3 godziny- dystans 21 km,
limit czasowy dla dystansu 10 km – 2 godziny.

Klasyfikacje:

Biegi będę miały charakter otwarty – OPEN. Bez podziału na kategorie wiekowe, wyłącznie z podziałem na grupy:
- mężczyźni
- kobiety

Nagrody:

Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą III CROSS PÓŁNOCNEGO MAZOWSZA ŚLADEM ŻOŁNIERZY WRZEŚNIA ‘’39
otrzymują na mecie pamiątkowe medale.
W BIEGU GŁÓWNYM – DYSTANS 21 km, kategoria OPEN otrzymują pamiątkowe puchary i nagrody pieniężne
w wysokości:

Mężczyźni/Kobiety:
I miejsce – 300,00 zł
II miejsce – 200,00 zł
III miejsce – 150,00 zł

BIEG TOWARZYSZĄCY – DYSTANS 10 KM, kategoria OPEN otrzymują pamiątkowe puchary i nagrody
pieniężne w wysokości:

Mężczyźni/Kobiety:
I miejsce – 150,00 zł
II miejsce – 100,00 zł
III miejsce – 80,00 zł

Dekoracje zwycięzców i losowanie nagród rozpoczną się o godz. 14:00

Posiłek regeneracyjny:
Po zakończeniu biegu na mecie zawodnicy otrzymują posiłek regeneracyjny oraz napoje.
Posiłek wydawany będzie na podstawie numeru startowego.

Finansowanie:

Koszty opłaty startowej, dojazdów oraz innych świadczeń pokrywają uczestnicy imprezy lub
organizacje delegujące.
Zapisy potwierdzone płatnością do dnia 19.08.2018 r. Po tym terminie nie gwarantujemy pakietów startowych.
W ramach wpisowego uczestnik otrzymuje pakiet startowy:
- numer startowy+ agrafki
- napoje na trasie oraz mecie, posiłek

Zasady zachowania uczestników biegu:

Uczestnicy ruszają do biegu z linii startu po sygnale podanym przez Organizatora biegów.
Zawodnicy biegną wyłącznie trasą wyznaczoną przez organizatora. W przypadku przecięcia drogi
asfaltowej – bieg będzie prowadzony w ruchu otwartym przy niewielkim nasileniu przemieszczających się pojazdów mechanicznych.
Wszyscy uczestnicy biegu zobowiązani są do bezwzględnego zastosowania się do wskazań, służb
porządkowych organizatora biegu oraz osób odpowiedzialnych za bieg
Każdy zawodnik zobowiązany jest do uczestnictwa stawiającego sobie rywalizację zgodną z duchem firr play.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uczestnika nieprzestrzegającego regulaminu imprezy


Postanowienia końcowe:

Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie Zawodów.
Pisemne protesty przyjmuje Biuro Organizacyjne Zawodów Protesty rozstrzyga Organizator –
decyzje Organizatora są nieodwołalne.
Uczestników biegu obowiązuje estetyczny ubiór i obuwie sportowe.
Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe przymocowane do koszulek
sportowych na piersiach. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru
startowego w części lub w całości.
Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora Półmaratonu.
Limit czasowy wynosi 3 godziny - na żądanie sędziego zawodnik jest zobowiązany opuścić trasę.
Organizator nie ubezpiecza uczestników biegu.
Szczegółowa trasa biegu dostępna będzie na stronach internetowych: MOSiR oraz Body Club
Wszelkie ewentualne zapytania prosimy kierować pod nr tel. 666 601 652 oraz mlawski-cross@poczta.pl

Na podstawie art. 21 ust.1 pkt.68 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych jednorazowa wartość wygranej w dziedzinie sportu do kwoty 760,00 zł podlega zwolnieniu
od podatku dochodowego od osób fizycznych.


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuję, iż:
1)    administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BODY CLUB   UL.SPORTOWA 72 06-500 MŁAWA
2)     Body Club jako Administrator będzie przetwarzał dane osobowe.
3)    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
a) w celu związanym z wykonywaniem umowy,
b) w celu realizacji zamówień,       
c) w celu wykonywania obowiązków rachunkowych i podatkowych; fakturowania
d) w celu przesyłania informacji handlowych, ofertowania
e) w celach analitycznych (w tym profilowania)
4)   Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane naszym firmom współpracującym tylko w zakresie
niezbędnym do realizacji zamówień np. wysyłek kurierskich, modyfikacji systemu informatycznego itp.
5)    Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6)    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania współpracy oraz zgodnie z
przepisami prawa, w szczególności podatkowego po zakończeniu współpracy, przez okres wymagany przez
przepisy prawa tj. do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego;
7)    posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, (przesyłając na adres rodo@karwel.com.pl stosowne oświadczenie) ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;
8)    ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/
Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9)    podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych
z wykonywaniem umowy.


    Zgadzając się z regulaminem wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych.